wrapped

to put (cloth) around somebody/something as a cover.

एखाद्या व्यक्तीच्या/ गोष्टीच्या भोवती (कापड) गुंडाळणे.