soulful

having or showing deep feeling.

उत्कट भावना असणारा, गाढ भावनांचा, गहरा भाव असणारा, भावपूर्ण.