homage

something that is said/ sing or done to show respect publicly.

 आदर व्यक्त करण्यासाठी जाहीरपणे केलेले किंवा म्हटलेले. आदरांजली.