facilitating

To make easier.
एखादी गोष्ट  सोयीची करणे, सुकर करणे./ फˈसिलिटेइट्