downsides.

the disadvantages or negative aspects of something. एखाद्या गोष्टीच्या वाईट बाजू किंवा तिचे तोटे.