delicious

having a very pleasant taste or smell.

खूप छान चव किंवा वास असलेले; रुचकर, स्वादिष्ट, खमंग, सुवासिक, मस्त वास येणारे