acronym

A short word that is made from the first letters of a group of words. अनेक शब्द असलेल्या नावातील आद्याक्षरे घेऊन केलेले संक्षिप्त रूप (Like DRDO) अक्रनिम्